Wersja językowa:

30 września 2013

Ważna uchwała Sądu Najwyższego dotycząca zaskarżania uchwał organów spółek kapitałowych

W dniu 18 września 2013r. Sąd Najwyższy w składzie 7 Sędziów podjął – na wniosek Pierwszego Prezesa Sadu Najwyższego – ważną dla funkcjonowania spółek kapitałowych uchwałę (sygn. akt III CZP 13/13).
Sąd Najwyższy przesądził, iż:
1. Wyrok sądu stwierdzający nieważność sprzecznej z ustawą uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej ma charakter konstytutywny.
2. Uchwały zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uchwały zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej podlegają zaskarżeniu w drodze powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c. w związku z art. 58 k.c.).
Tym samym Sąd Najwyższy rozstrzygnął budzącą wiele kontrowersji kwestię, czy wyrok sądu stwierdzający nieważność sprzecznej z ustawą uchwały zgromadzenia wspólników (art. 252 § 1 k.s.h.) bądź walnego zgromadzenia (art. 425 § 1 k.s.h.) ma charakter konstytutywny, czy też deklaratywny. Jednocześnie, Sąd Najwyższy odrzucił możliwość stosowania przy zaskarżaniu uchwał zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych przepisów art. 249–252 lub art. 422-425 k.s.h., opowiadając się za stosowaniem w takich przypadkach art. 189 k.p.c. Rozstrzygnięcie obu tych kwestii ma kluczowe znaczenie dla stosunków wewnątrzkorporacyjnych.

Informujemy, że ta strona wykorzystuje pliki cookies, które dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników.

Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Zrozumiałem