Wersja językowa:

Klienci Biznesowi

 • bieżąca obsługa indywidualnych przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń
 • sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • udzielanie porad oraz sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego
 • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie przedsiębiorców i ich organów
 • obsługa organów spółek handlowych (zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników / walnych zgromadzeń), w szczególności sporządzanie projektów uchwał tych organów, protokołów z ich posiedzeń
 • przeprowadzanie połączeń, podziałów i przekształceń spółek handlowych
 • reprezentowanie Klientów w sporach pomiędzy udziałowcami, a spółką
 • doradztwo w procesie przekształcania indywidualnego przedsiębiorcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) w spółkę kapitałową
 • doradztwo zarówno na rzecz zamawiających, jak i wykonawców
 • doradztwo w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, sporządzanie niezbędnych dokumentów, w tym SIWZ
 • formułowanie zapytań i zastrzeżeń do SIWZ, sporządzanie odwołań
 • doradztwo prawne dotyczące przygotowywania ofert
 • pomoc w zakresie odzyskiwania zatrzymanego wadium
 • reprezentowanie Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi
 • udzielanie porad oraz sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych • przygotowywanie wniosków o wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego
 • sporządzanie wniosków o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • reprezentowanie Klientów w ramach postępowań rejestrowych • udzielanie porad oraz sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego, w szczególności podatków: VAT, dochodowego od osób prawnych, akcyzowego, podatków lokalnych, od czynności cywilnoprawnych
 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej
 • sporządzanie wniosków w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego przez Ministra Finansów
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, izby skarbowe, a także przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych • weryfikacja konieczności uzyskania zezwolenia Prezesa UOKIK na dokonanie koncentracji oraz przygotowanie wniosku w sprawie zgłoszenia Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji
 • ocena zgodności podejmowanych przez przedsiębiorców działań z przepisami prawa, opiniowanie umów i porozumień w zakresie ich zgodności z prawem konkurencji, doradztwo z zakresu polityki cenowej
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed UOKiK
 • reprezentowanie Klientów w sporach z zakresu nieuczciwej konkurencji, w szczególności dotyczących utrudniania dostępu do rynku, nieuczciwej reklamy, wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstw i towarów oraz naśladownictwa towarów
 • reprezentowanie przedsiębiorców w sprawach dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
 • udzielanie porad oraz sporządzanie opinii prawnych z zakresu ochrony konkurencji i zwalczania nieuczciwej konkurencji • sporządzanie regulaminów świadczenia usług i umów
 • doradztwo w sprawach reklamacyjnych
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed organami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi w sprawach celnych


 • opracowywanie i opiniowanie umów przeniesienia własności nieruchomości
 • sporządzanie i opiniowanie umów najmu, dzierżawy, leasingu nieruchomości
 • badanie ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów
 • audyt prawny nieruchomości
 • sporządzanie wniosków wieczystoksięgowych
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi (w tym sądami wieczystoksięgowymi) w sprawach związanych z nieruchomościami
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, podział nieruchomości, ustanowienie służebności na nieruchomości
 • sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących procesu inwestycyjnego, w szczególności umów projektowych, umów o roboty budowlane


 • doradztwo w zakresie nawiązania stosunku pracy oraz jego zakończenia, w szczególności sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń
 • sporządzanie umów o zakazie konkurencji
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych oraz indywidualnych w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych
 • opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów wewnętrznych pracodawców
 • reprezentowanie pracodawców w postępowaniach przed instytucjami prawa pracy
 • reprezentowanie pracodawców w sporach z pracownikami
 • udzielanie porad oraz sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy • sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących przenoszenia oraz licencjonowania autorskich praw majątkowych
 • doradztwo prawne w przypadkach naruszenia praw autorskich oraz praw wyłącznych (w szczególności znaków towarowych)
 • reprezentowanie Klientów w procesach sądowych dotyczących ochrony praw autorskich oraz praw wyłącznych
 • udzielanie porad oraz sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej


 • przeprowadzanie procesów rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przetwarzania danych osobowych
 • sporządzanie i opiniowanie umów w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • udzielanie porad oraz sporządzanie opinii prawnych z zakresu ochrony danych osobowych


 • świadczenie pomocy prawnej w toku prowadzonych negocjacji
 • negocjowanie w imieniu Klientów umów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej


 • windykacja polubowna (kontakt z dłużnikiem)
 • sporządzanie umów i porozumień regulujących zasady spłaty zadłużenia
 • sporządzanie wezwań do zapłaty
 • dochodzenie wierzytelności w postępowaniu sądowym, w tym z wykorzystaniem elektronicznego postępowania upominawczego (tzw. e-sądu)
 • reprezentowanie Klientów w toku postępowania egzekucyjnego


Informujemy, że ta strona wykorzystuje pliki cookies, które dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników.

Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Zrozumiałem